VOLT City EV ปรับราคาจำหน่ายขึ้นรุ่นละ 10k บาท ทั้งรุ่น FOR-TWO และ FOR-FOUR

VOLT City EV ปรับราคาจำหน่ายขึ้นรุ่นละ 10k บาท ทั้งรุ่น FOR-TWO และ FOR-FOUR

ข่าวรถยนต์ VOLT City EV ปรับราคาจำหน่ายขึ้นรุ่นละ 10k บาท ทั้งรุ่น FOR-TWO และ FOR-FOUR หลังยอดจำหน่ายพุ่งทะลุเป้า 1,000 คัน ภายในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมง

ราคารถใหม่ VOLT City EV ประกอบด้วย

  • รุ่น VOLT FOR-TWO ราคาเดิม 355,000 บาท ราคาใหม่ 365,000 บาท
  • รุ่น VOLT FOR-TWO ราคาเดิม 415,000 บาท ราคาใหม่ 425,000 บาท